بیشتر شکل‌هایی که پیش از این در کازیه با هم یاد گرفتیم٬ با کاغذ مربعی ساخته می‌شدند٬ ولی برای ساختن بعضی از اشکال اوریگامی به کاغذ پنج ضلعی نیاز داریم. در این نوشتهء کازیه با هم می‌بینم که چه طور با تا زدن کاغذ و البته با کمک قیچی یک کاغذ مربعی رو به یک پنج ضلعی تبدیل کنیم.

ساخت پنج ضلعی - کازیه فروشگاه اینرتنتی محصولات و لوازم اریگامی آموزش اوریگامی یا هنر کاغذ و تا

ساخت پنج ضلعی – کازیه

روش ساخت پنج ضلعی

برای ساختن پنج ضلعی به یک کاغذ مربعی و قیچی نیاز داریم.

ساخت پنج ضلعی - کازیه فروشگاه اینرتنتی محصولات و لوازم اریگامی آموزش اوریگامی یا هنر کاغذ و تا

آموزش ساخت پنج ضلعی – کازیه

در اولین مرحله از ساخت پنج ضلعی٬ کاغذ را از وسط ضلع تا می‌زنیم٬ سپس از روی خطی که در تصویر زیر می‌بینیم گوشهء کاغذ را به سمت ضلع پایینی تا می‌زنیم.

ساخت پنج ضلعی - کازیه فروشگاه اینرتنتی محصولات و لوازم اریگامی آموزش اوریگامی یا هنر کاغذ و تا

آموزش ساخت پنج ضلعی – مرحلهء اول

در این مرحله برای مشخص شدن نقطهء قرمز رنگی که می‌بینیم از روی خط مشکی تا می‌زنیم و فقط وسط خط را فشار می دهیم. سپس از روی خط مشخص شده طوری تا می‌زنیم که نقاط قرمز رنگ به هم برسند.

ساخت پنج ضلعی - کازیه فروشگاه اینرتنتی محصولات و لوازم اریگامی آموزش اوریگامی یا هنر کاغذ و تا

آموزش ساخت پنج ضلعی – مرحلهء دوم

در ادامه از روی خط سیاه کاغذ را تا می‌زنیم٬ سپس طوری شکل را تا می‌زنیم که ضلع پایینی کاغذ بر خط آبی منطبق شود.

ساخت پنج ضلعی - کازیه فروشگاه اینرتنتی محصولات و لوازم اریگامی آموزش اوریگامی یا هنر کاغذ و تا

آموزش ساخت پنج ضلعی – مرحلهء سوم

حالا از روی خطی که وسط شکل ایجاد شده٬ به سمت بیرون تا می‌زنیم. در تصویر زیر می‌توانید شکل دو طرف کاغذ را ببینید.

ساخت پنج ضلعی - کازیه فروشگاه اینرتنتی محصولات و لوازم اریگامی آموزش اوریگامی یا هنر کاغذ و تا

آموزش ساخت پنج ضلعی – مرحلهء چهارم

در آخرین مرحله٬ از روی خط چین مشخص شده کاغذ را می‌بریم. تمام تاها را باز می کنیم و پنج ضلعی آماده است.

ساخت پنج ضلعی - کازیه فروشگاه اینرتنتی محصولات و لوازم اریگامی آموزش اوریگامی یا هنر کاغذ و تا

آموزش ساخت پنج ضلعی – مرحلهء پنجم

امیدوارم به راحتی توانسته باشید یک پنج ضلعی بسازید٬ به زودی در کازیه روش ساخت شکل‌های اوریگامی که با پنج ضلعی ساخته می‌شوند رو برای شما قرار می‌دم.